Veelgestelde vragen

Vanzelfsprekend leven er bij inwoners veel vragen rondom de plannen voor grootschalige opwek van duurzame energie en de rol die energiecoöperatie EnergieVoorVier hierin speelt. 

Op deze pagina verzamelen we deze vragen en voorzien we iedere vraag van een passend antwoord op basis van actuele kennis en informatie.

Staat jouw vraag er niet bij? 

Stuur je vraag per mail en wij zullen deze beantwoorden en op deze pagina plaatsen! 

 

Beuningen energieneutraal

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Dit betekent dat er binnen de gemeente net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. Hierbij wordt alles binnen de gemeente meegerekend. Het gaat dus niet alleen om huishoudens, maar ook om bijvoorbeeld industrie, wegverkeer en scheepvaart.

Langs twee wegen kan een energieneutrale gemeente worden gevormd. Aan de ene kant moeten we inzetten op minder verbruik van energie, dus energiebesparing, en aan de andere kant moeten we de energie die we verbruiken duurzaam opwekken. Beide zijn noodzakelijk om te komen tot een energieneutrale gemeente.   

Als we minder energie verbruiken, hoeven we ook minder energie op te wekken. Maatregelen waar de gemeente haar pijlen op richt zijn bijvoorbeeld het stimuleren van fietsen i.p.v. autogebruik, zorgen voor voldoende oplaadplekken voor elektrische auto’s, het stimuleren van inwoners, bedrijven en verenigingen om hun huizen en accommodaties te verduurzamen, het verzorgen van educatie voor de jeugd, en het verduurzamen van openbare voorzieningen en gebouwen. Inwoners kunnen zelf aan de slag met bijvoorbeeld isolatie van huizen, zuinige apparaten, lampen en fietsen naar het werk. 

 

De energie die we na besparen nog nodig hebben, kunnen we zelf kleinschalig en samen grootschalig duurzaam opwekken. In de gemeente Beuningen wekt de ARN al grootschalig duurzame energie op. Een aantal agrarische bedrijven wekt energie op met biomassa ergisters en met zonnepanelen op hun stallen. Ook inwoners wekken steeds vaker zelf energie op met behulp van zonnepanelen. Een mooie ontwikkeling! Om een energieneutrale gemeente te worden is ook grootschalige opwek van duurzame energie nodig door wind en zon. EnergieVoorVier wil inwoners met elkaar verbinden om samen grootschalige energie op te wekken.  

 

Energiecoöperatie EnergieVoorVier: van, voor en door inwoners

Energiecoöperatie EnergieVoorVier is een initiatief van inwoners die vrijwillig de handen ineen hebben geslagen met als doel om lokaal duurzame energie op te wekken. Dit willen we op een zodanige wijze doen dat de opbrengsten zoveel mogelijk terugvloeien naar de inwoners en de gemeenschap. Dit kan door samen te investeren in de grootschalige opwekking van duurzame energie via zon en wind. Onze  energiecoöperatie is van en voor de inwoners van de gemeente. Door lid te worden van onze energiecoöperatie kun je als inwoner actief ondersteunen en meedenken om je directe omgeving te verduurzamen. De leden bepalen de koers van onze energiecoöperatie.

Allereerst omdat je met het lidmaatschap en – als het zover is – het kopen van participaties voor het windpark als inwoner bijdraagt aan de realisatie van verduurzaming van je directe omgeving. Ook heb je als lid en participatiehouder inspraak en bepaal je mede de koers van onze energiecoöperatie. Daarnaast zullen de windparticipaties een aantrekkelijk rendement opleveren. Dit rendement is nu nog niet exact te bepalen, maar in de regel ligt dit rendement ruim boven de rente die een bank momenteel uitkeert op spaargeld.

Op dit moment kunnen we nog niet exact bepalen wat een windparticipatie gaat kosten en wanneer deze participaties gekocht kunnen worden. Eerst moet het kosten- en inkomstenplaatje duidelijk zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het type turbine, het soort netaansluiting en de verkoopprijs van de opgewekte stroom.  EnergieVoorVier streeft naar een goede business-case waarbij een aantrekkelijk rendement uitgekeerd kan worden. De leden die participaties hebben gekocht, krijgen jaarlijks rendement uitgekeerd over het bedrag dat zij aan participaties hebben gekocht. 

Op 9 april 2019 heeft de gemeente besluiten genomen over het realiseren van een windpark in de gemeente Beuningen. De gemeente heeft toen ook besloten dat inwoners via een energiecoöperatie voor 50% mede-eigenaar moeten worden van het windpark.

Hiervoor is uiteraard veel geld nodig. Dit geld kunnen we samen bij elkaar brengen door het kopen van participaties (aandelen) . Ook bedrijven en verenigingen kunnen participaties kopen. Je kunt participaties kopen als je lid bent van EnergieVoorVier. Door participaties te kopen wordt je eigenaar van een stukje windmolen en ontvang je rendement op je investering.

Omdat EnergieVoorVier voor 50% mee-ontwikkeld, hebben we als coöperatie een belangrijke stem in keuzes die nog moeten worden gemaakt voor het windpark. Door lid te worden van onze coöperatie kun je meebeslissen over nog te nemen besluiten.   

 

Een deel van de opbrengst worden gestort in een gebiedsfonds. Dit fonds kan worden gebruikt voor het financieren van allerlei (duurzame of maatschappelijke) projecten in de omgeving van het windpark. Inwoners bepalen samen waaraan het geld besteed gaat worden.

Een ander deel van de opbrengst is gereserveerd voor grondeigenaren en direct-omwonenden.

Tenslotte gaat ook een belangrijk deel van de opbrengst naar de leden van EnergieVoorvier die participaties hebben gekocht. Op de participaties wordt rendement uitgekeerd. Daarnaast worden de participaties uiteindelijk afgelost. We hopen als coöperatie ook nog een deel van de opbrengst over te houden voor toekomstige duurzame energieprojecten.

 

Wij vinden het een vereiste dat er een vergoeding wordt uitgekeerd aan grondeigenaren die een windmolen op hun land hebben of hun gronden voor het project hebben aangeboden én aan inwoners die in de directe omgeving van de windmolens wonen. Een deel van de opbrengst zal voor dit doel worden gebruikt.

 

Als coöperatie willen we bij de te realiseren zonneparken in de gemeente net als bij wind ervoor zorgen dat de opbrengsten zoveel mogelijk terugvloeien naar inwoners. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zonneparken minder rendabel zijn en dus minder opbrengen dan windparken met een vergelijkbaar vermogen. We gaan bij de zonneparken daarom waarschijnlijk niet werken met participaties, maar zetten onder andere in op een goede opzet van een gebiedsfonds, dat ook voor de vier zonneparken gerealiseerd zal gaan worden.

Wij realiseren ons dat wind- en zonneparken, en  met name windparken, een behoorlijke impact kunnen hebben op de omgeving. Het is voor EnergieVoorVier dan ook een vereiste dat er minimaal wordt voldaan aan de wettelijke normen en de geldende richtlijnen, maar liever gaan we nog een stap verder. Dit is ook het advies van de Gebiedsraad geweest en wij sluiten ons daarbij volledig aan. Door een goede participatie – financieel, maar ook door mee te denken, praten en besluiten – hopen we voldoende draagvlak te creëren.   

Financiering windmolens

De investering voor een windmolen met een vermogen van 7 MegaWatt (MW) is ongeveer €12.000.000,-. Met 7MW kunnen jaarlijks ongeveer 7.500 huishoudens voorzien worden van energie. Als er een windpark gebouwd wordt met 5 windmolens, dan betekent dit dus een investering van 5 x €12.000.000,- is €60.000.000. Dit windpark levert een jaarlijks vermogen op voor ongeveer 37.500 huishoudens.

Windmolens worden doorgaans gefinancierd door projectontwikkelaars, energieleveranciers en banken. In de gemeente Beuningen willen wij als energiecoöperatie óók meefinancieren, want alleen dan kunnen we samen met onze leden zorgen dat we ook de lusten hebben. 

De financiering van een windpark gebeurt grotendeels door vreemd vermogen, ofwel door banken. In de regel is het zo dat ongeveer 80% van de investering door banken wordt gedaan. Banken hebben geen zeggenschap over het windpark, zij zijn alleen investeerder. De reden dat banken bereid zijn om te investeren in windmolens (of duurzame energie in het algemeen) is omdat het een veilige investering is met een stabiel rendement. 

EnergieVoorVier wil met haar leden voor 50% mede-eigenaar worden van het windpark. Dit betekent dat we ook 50% moeten meefinancieren. De andere 50% wordt gefinancierd door onze partners Eneco Wind en Falck Renewables. Omdat we als energiecoöperatie meefinancieren kunnen we de opbrengsten naar inwoners en onze gemeenschap laten vloeien! 

EnergieVoorVier wordt voor 50% mede-eigenaar en heeft daarom ook voor 50% zeggenschap.  

Wij moeten als energiecoöperatie een bedrag bij elkaar brengen om ons deel van het windpark te kunnen financieren.  Dit gaan we doen door het verkopen van participaties (aandelen) aan onze leden. Iedere inwoner van de gemeente Beuningen (of omliggende gemeentes) die lid is van onze energiecoöperatie kan straks één of meerdere participaties kopen. Ook bedrijven, verenigingen en organisaties kunnen participaties kopen. Concrete invulling van het maximaal aantal te kopen participaties en de prijs van een participatie moet nog plaatsvinden.   

Zodra een windmolen draait, kan de opgewekte energie worden verkocht. De winst die het windpark oplevert wordt voor een belangrijk deel uitgekeerd aan de participatiehouders. Participatiehouders krijgen dus jaarlijks rendement uitgekeerd over hun participaties. Dit rendement ligt naar verwachting aanzienlijk hoger dan de rente die banken op dit moment uitkeren over spaargeld. Windmolens die nu geproduceerd worden draaien minimaal 20 jaar. Door het kopen van participaties kun je dus bijdragen aan de realisatie van Windpark Beuningen. Zodra we een beter beeld hebben van de financiering en het businessplan kunnen we preciezer aangeven hoeveel geld we als coöperatie nodig hebben en wat het rendement naar verwachting zal zijn. 

Zon- en windenergie

In onze gemeente hebben de inwoners van de vier dorpen mee kunnen denken over de plannen tijdens verschillende avonden die daarvoor zijn georganiseerd. Tijdens deze avonden heeft de gemeente inwoners met verschillende ideeën en meningen gevraagd deel te nemen in een zogenaamde Gebiedsraad. In het najaar van 2017 is de Gebiedsraad samengesteld. De opdracht die de gemeente aan de Gebiedsraad heeft gegeven is te komen tot een advies over een optimale mix van zon en wind en een zoekzone voor een windpark en zonneparken. Met deze opdracht is de Gebiedsraad aan de slag gegaan. In januari 2019 heeft de Gebiedsraad een Locatieplan gepresenteerd waarin alle adviezen rondom wind en zon zijn opgenomen. De gemeenteraad heeft op 9 april 2019 het Locatieplan op hoofdlijnen aangenomen.

Nee, er kunnen nooit zomaar ergens windmolens worden geplaatst. Zodra een gebied is geïdentificeerd waarin windmolens mogelijk geplaatst kunnen worden , wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Een MER is verplicht bij activiteiten en projecten die mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben. In de MER worden de milieugevolgen van een plan in beeld gebracht. Op basis van dit rapport (en nog een aantal andere zaken) wordt dan een definitief besluit genomen. 

De gebiedsraad heeft geadviseerd om  in te zetten op zowel zon als wind. Beide vullen elkaar goed aan. Als de zon schijnt, waait het vaak minder. Als het waait, schijnt de zon meestal niet. De gebiedsraad heeft een verhouding 1/3 zon en 2/3 wind geadviseerd. 

Het zal nog zeker enkele jaren duren voordat het windpark operationeel zal zijn. Op dit moment loopt de beroepsprocedure bij de Raad van State.  Verder  zijn we samen met onze partners aan het onderzoeken hoe we het windpark kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet, vragen we subsidie aan voor het windpark en kijken we welke windturbines het beste zouden passen in Beuningen. Als dat allemaal rond is, gaan we als coöperatie geld ophalen bij onze leden. Pas als we voldoende geld hebben opgehaald, kunnen we de windturbines ook echt gaan bestellen.  En daarna moeten ze natuurlijk nog op locatie worden opgebouwd en aangesloten.

Dit kan te maken hebben met te weinig of te veel wind of onderhoud aan de molen. Ook worden molens zo geprogrammeerd dat zij op bepaalde tijdstippen stil komen te staan om slagschaduw bij omwonenden te voorkomen. Als de zon voldoende is gedraaid zal de molen weer in werking treden.