Veel gestelde vragen

Vanzelfsprekend leven er bij inwoners veel vragen rondom de plannen voor grootschalige opwek van duurzame energie en de rol die energiecoöperatie EnergieVoorVier hierin speelt. 

Op deze pagina verzamelen we deze vragen en voorzien we iedere vraag van een passend antwoord op basis van actuele kennis en informatie. 
Staat jouw vraag er niet bij? 
Stuur je vraag per mail en wij zullen deze beantwoorden en op deze pagina plaatsen! 
 

Beuningen energieneutraal

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Dit betekent dat er binnen de gemeente net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. 

 

 

Langs twee wegen kan een energieneutrale gemeente worden gevormd. Aan de ene kant moeten we inzetten op minder verbruik van energie, dus energiebesparing, en aan de andere kant moeten we de energie die we verbruiken duurzaam opwekken. Beide zijn noodzakelijk om te komen tot een energieneutrale gemeente.   

 

Als we minder energie verbruiken, hoeven we ook minder energie op te wekken. Maatregelen waar de gemeente haar pijlen op richt zijn bijvoorbeeld het stimuleren van fietsen i.p.v. autogebruik, zorgen voor voldoende oplaadplekken voor elektrische auto’s, het stimuleren van inwoners, bedrijven en verenigingen om hun huizen en accommodaties te verduurzamen, het verzorgen van educatie voor de jeugd, en ook het verduurzamen van openbare voorzieningen en gebouwen. Inwoners kunnen zelf aan de slag met bijvoorbeeld isolatie van huizen, zuinige apparaten, lampen en fietsen naar het werk. 

 

De energie die we na besparen nog nodig hebben kunnen we zelf kleinschalig en samen grootschalig duurzaam opwekken. In de gemeente Beuningen wekt de ARN al grootschalig duurzame energie op. Een aantal agrarische bedrijven wekt energie op met biomassa vergisters en met zonnepanelen op hun stallen. Ook inwoners wekken steeds vaker zelf energie op met behulp van zonnepanelen. Een mooie ontwikkeling! Om een energieneutrale gemeente te worden is ook grootschalige opwek van duurzame energie nodig door wind en zon. EnergieVoorVier wil inwoners met elkaar verbinden om samen grootschalige energie op te wekken.  

 

Energiecoöperatie EnergieVoorVier: van, voor en door inwoners

Energiecoöperatie EnergieVoorVier is een initiatief van inwoners die vrijwillig de handen ineen hebben geslagen met als doel het lokaal opwekken van duurzame energie, op een zodanige wijze dat de opbrengsten zoveel mogelijk terugvloeien naar de inwoners en de gemeenschap. Dit doen we door samen te investeren in de grootschalige opwekking van duurzame energie via zon- en wind. De  energiecoöperatie is van en voor de inwoners van de gemeente. Door lid te worden van de energiecoöperatie kun je als inwoner actief ondersteunen en meedenken om je directe omgeving te verduurzamen. De leden bepalen de koers van de energiecoöperatie.

 

Allereerst omdat je met het lidmaatschap en het kopen van participaties als inwoner bijdraagt aan de realisatie van verduurzaming van je directe omgeving. Ook heb je als lid en participatiehouder inspraak en bepaal je mede de koers van de energiecoöperatie. Daarnaast zullen de participaties een aantrekkelijk rendement opleveren. Dit is nu nog niet exact te bepalen, maar in de regel ligt dit rendement ver boven de rente die een bank momenteel uitkeert op spaargeld.

 

 
Op dit moment kunnen we nog niet exact bepalen wat een participatie kost en wanneer deze gekocht kunnen worden. Eerst moet een exacte locatie van, en het type windmolens bepaald worden. Daarna kunnen precieze berekeningen gemaakt worden van de investeringskosten en verwachte opbrengsten. EnergieVoorVier streeft naar een goede business-case waarbij een aantrekkelijk rendement uitgekeerd kan worden. De leden die participaties hebben gekocht krijgen jaarlijks rendement uitgekeerd over het bedrag dat zij aan participaties hebben gekocht. 
Op 9 april 2019 heeft de gemeente besluiten genomen over het realiseren van een windpark in de gemeente Beuningen. De gemeente heeft toen ook besloten dat inwoners via een energiecoöperatie voor 50% mede eigenaar worden van een windpark. Hiervoor is uiteraard veel geld nodig. Dit geld kunnen we samen bij elkaar brengen door het kopen van participaties (aandelen) door de inwoners van de gemeente. Ook bedrijven en verenigingen kunnen participaties kopen. Je kunt participaties kopen als je lid bent van EnergieVoorVier. Door participaties te kopen wordt je eigenaar van een stukje windmolen en ontvang je rendement op je investering.

 

Een deel van de opbrengst zal als jaarlijks rendement worden uitbetaald aan de participatiehouders. Daarnaast zal een deel van de opbrengst gereserveerd worden voor nieuwe duurzame energieprojecten of maatschappelijke projecten. Bij maatschappelijke projecten kun je bijvoorbeeld denken aan een financiële bijdrage in het verduurzamen van het zwembad, het opknappen van een speeltuin of het sponsoren van een seniorenvereniging. Ideeën vanuit de leden zijn hierin welkom en uiteindelijk besluiten we samen wat er gaat gebeuren. Op deze manier vloeien de lusten terug naar de inwoners. 

 

Vanuit de opbrengst van een windpark vinden wij het een vereiste dat er een vergoeding wordt uitgekeerd aan grondeigenaren die een windmolen op hun land hebben én aan grondeigenaren/inwoners in de directe omgeving van de windmolens. Pas als de definitieve locatie bekend is voor het plaatsen van windmolens kan precies worden bepaald welke grondeigenaren/inwoners een vergoeding krijgen. Dit moet nog nader worden uitgewerkt.

 

Als coöperatie willen we bij te realiseren zonneparken in de gemeente net als bij wind ervoor zorgen dat de opbrengsten zoveel mogelijk terugvloeien naar inwoners. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zonneparken minder rendabel zijn en dus minder opbrengen dan windparken met een vergelijkbaar vermogen. Afhankelijk van hoe wind en zon binnen de gemeente in tijd en samenhang gerealiseerd gaan worden, zullen we mogelijk niet in staat zijn om op zon net zo vol in te zetten als op wind. Voor EnergieVoorVier heeft wind prioriteit omdat de maatschappelijke discussie over wind een nauwe betrokkenheid van inwoners vraagt en de opbrengsten bij wind hoger zijn.

 

Wij realiseren ons dat, zeker als het gaat om windmolens dit zeer ingrijpend kan zijn voor de direct omwonenden. Het is voor EnergieVoorVier dan ook een vereiste dat er minimaal wordt voldaan aan de wettelijke normen en de geldende richtlijnen. Dit is ook het advies van de Gebiedsraad geweest en wij sluiten ons daarbij aan. EnergieVoorVier stelt ook als eis dat direct omwonenden jaarlijks een vergoeding krijgen.    

 

 

 

 

 

 

Financiering windmolens

De investering voor een windmolen met een vermogen van 4 MegaWatt (MW) is €4.000.000,-. Met 4MW kunnen jaarlijks 3.000 tot 4.500 huishoudens voorzien worden van energie. Als er een windpark gebouwd wordt met 5 windmolens, dan betekent dit dus een investering van 5 x €4.000.000,- is €20.000.000. Dit windpark levert een jaarlijks vermogen op voor 15.000 tot 22.500 huishoudens.

 

Windmolens worden doorgaans gefinancierd door projectontwikkelaars, energieleveranciers en banken. In de gemeente Beuningen willen wij als energiecoöperatie óók meefinancieren, want alleen dan kunnen we samen met onze leden zorgen dat we ook de lusten hebben. 

 

De financiering van een windpark gebeurt grotendeels door vreemd vermogen, ofwel door banken. In de regel is het zo dat 80% van de investering door banken wordt gedaan. Banken hebben geen zeggenschap over het windpark, zij zijn alleen investeerder. De reden dat banken bereid zijn om te investeren in windmolens (of duurzame energie in het algemeen) is omdat het een veilige investering is met een stabiel rendement. 
EnergieVoorVier wil met haar leden voor 50% mede eigenaar worden van het windpark. Dit betekent dat we ook 50% moeten meefinancieren. De andere 50% wordt gefinancierd door een energieleverancier / projectontwikkelaar die het windpark ontwikkelt en bouwt. Omdat we als energiecoöperatie meefinancieren kunnen we de opbrengsten naar inwoners en onze gemeenschap laten vloeien! 
De energieleverancier/projectontwikkelaar én de energiecoöperatie verkrijgen in tegenstelling tot de banken, wél zeggenschap over het windpark. 

 

Wij moeten als energiecoöperatie een bedrag bij elkaar brengen om mee te kunnen financieren in een windpark. Dit gaan we doen door het verkopen van participaties (aandelen) aan onze leden. Het bedrag per participatie is bijvoorbeeld €200,-. Iedere inwoner van de gemeente Beuningen die lid is van de energiecoöperatie kan één of meerdere participaties kopen. Ook bedrijven, verenigingen, organisaties en inwoners uit omliggende dorpen kunnen participaties kopen. Concrete invulling van maximaal te kopen en de prijs van ’n participatie moet nog plaatsvinden.   

 

 

Zodra de windmolen draait kan de energie die dit oplevert worden verkocht. De winst die de verkoop van de energie oplevert wordt deels uitgekeerd aan de participatiehouders. Participatiehouders krijgen dus jaarlijks rendement uitgekeerd over het bedrag dat zij aan participaties hebben gekocht. Dit rendement ligt een stuk hoger dan de rente die banken op dit moment uitkeren over spaargeld. Windmolens die nu geproduceerd worden draaien minimaal 20 jaar. Door het kopen van participaties kun je dus bijdragen aan het bouwen en mede eigenaar worden van een windpark. Zodra we een beter beeld hebben van de financiering en het business plan van een te bouwen windpark kunnen we preciezer aangeven wat het rendement zal zijn. 

 

 

 

Zon- en windenergie

In onze gemeente hebben de inwoners van de vier dorpen mee kunnen denken over de plannen tijdens de avonden die daarvoor zijn georganiseerd. Tijdens deze avonden heeft de gemeente inwoners met verschillende ideeën en meningen gevraagd deel te nemen in een zogenaamde Gebiedsraad. In het najaar van 2017 is de Gebiedsraad samengesteld. De opdracht die de gemeente aan de Gebiedsraad heeft gegeven is te komen tot een advies over een optimale mix zon en wind en een zoekzone voor windparken en/of zonneparken. Met deze opdracht is de Gebiedsraad aan de slag gegaan. In januari 2019 heeft de Gebiedsraad een Locatieplan gepresenteerd waarin alle adviezen rondom wind en zon zijn opgenomen. De gemeenteraad heeft op 9 april 2019 het Locatieplan op hoofdlijnen aangenomen.
Nee, er kunnen nooit zomaar ergens windmolens worden geplaatst. Zodra het gebied waarop windmolens geplaatst kunnen worden duidelijk is, wordt een milieu effect rapport (MER) opgesteld. Een MER is verplicht bij activiteiten en projecten die mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben. In de MER worden de milieugevolgen van een plan in beeld gebracht voordat een definitief besluit wordt genomen. 
De gebiedsraad heeft geadviseerd om zowel in te zetten op zon als op wind. Beide vullen elkaar goed aan. Als de zon schijnt, waait het vaak minder, als het waait schijnt de zon meestal niet. De gebiedsraad heeft een verhouding 1/3 zon en 2/3 wind geadviseerd. 

 

Het zal nog zeker 2 tot 3 jaar duren voordat alle verplichte en noodzakelijke procedures zijn doorlopen. Het gaat dan om de Milieu Effect Rapportage, het aanvragen van vergunningen, het op orde krijgen van het bestemmingsplan en het op orde hebben van de financiering. EnergieVoorVier zal parallel aan deze procedures samen met haar leden optimale keuzes gaan maken. Denk hierbij aan de invulling van verdeling van de opbrengsten en het aantal participaties dat een lid maximaal kan kopen. Als coöperatie gaan we samen het benodigde bedrag bij elkaar halen. 
Dit kan te maken hebben met te weinig of teveel wind of onderhoud aan de molen. Ook worden molens zo geprogrammeerd dat zij op bepaalde tijdstippen stil komen te staan om slagschaduw bij omwonenden te voorkomen. Als de zon voldoende is gedraaid zal de molen weer in werking treden.